Tour of Duty: Tiragarde Sound

Tour of Duty: Tiragarde Sound

10 Points

Earn 1000 honor in Tiragarde Sound while in War Mode.

Criteria

  • Earn 1000 honor in Tiragarde Sound while in War Mode.