Phantasmal Lash

Phantasmal Lash
Aberration
Level 70 (Normal)
Reaction: A

Location