Phantasmal Lash

Phantasmal Lash
Aberration
Level ?? (Normal)