Festival Lantern

Festival Lantern
Item Level 1
"Teaches you how to summon this companion."